ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα δήλωση απορρήτου παρέχει ένα πλαίσιο κατανόησης για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ProStaff ΕΕ (εφεξής “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”), όπως απαιτείται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία:

ProStaff ΕΕ, Τσαλουχίδη 20, 542 48, Θεσσαλονίκη

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα ελέγχονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επιπρόσθετα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία ή να ελέγχονται από κοινού με θυγατρικές (όπως π.χ. η εταιρεία ProStaff ΕΕ) ή συνδεδεμένες εταιρείες του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εφαρμόζεται σε (1) υποψηφίους εργασίας και τους αποδέκτες των υπηρεσιών ανεύρεσης εργασίας, (2) συνεργάτες μας, οι οποίοι απασχολούνται σε έμμεσους εργοδότες ή έργα πελατών μας, ή σε άτομα στα οποία παρέχουμε υπηρεσίες επανατοποθέτησης στην αγορά εργασίας αλλαγής σταδιοδρομίας, (3) χρήστες των ιστότοπων και εφαρμογών και (4) εκπροσώπους συνεργατών, πελατών και προμηθευτών μας. Αυτή η Δήλωση Απορρήτου δεν εφαρμόζεται στο προσωπικό που εργάζεται στα κεντρικά μας γραφεία και όχι σε εγκαταστάσεις πελάτη.

Η Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε, για πόσο καιρό τις αποθηκεύουμε, με ποιους τις μοιραζόμαστε, σε ποιους τις  διαβιβάζουμε και τα δικαιώματα που μπορούν να ασκήσουν τα υποκείμενα των δεδομένων όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Περιγράφουμε επίσης πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τις πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας και να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Οι πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ώστε να αντανακλούν τις τοπικές πρακτικές και τις νομικές απαιτήσεις και μπορείτε να δείτε συγκεκριμένους τοπικά εφαρμοζόμενους όρους μεταβαίνοντας σε αντίστοιχους Ιστότοπους.

Δήλωση Απορρήτου

 • Πληροφορίες που συλλέγουμε
 • Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
 • Πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
 • Πληροφορίες που μοιραζόμαστε
 • Μεταφορές δεδομένων
 • Τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα δεδομένων
 • Ενημερώσεις της Δήλωσης Απορρήτου

 

Πληροφορίες που Συλλέγουμε

Συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με ποικίλους τρόπους, όπως π.χ. μέσω των Ιστότοπών μας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις εκδηλώσεις μας, μέσω τηλεφώνου και φαξ, αιτήσεων εργασίας, σε σχέση με την διαπροσωπικές προσλήψεις ή σε σχέση με τις αλληλεπιδράσεις μας με πελάτες και προμηθευτές. Μπορούμε να συλλέξουμε τμήμα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα με τη φύση της σχέσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικός αριθμός).
 • Όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, όταν εγγράφεστε στους Ιστότοπούς μας.
 • Τις πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τους φίλους ή άλλους ανθρώπους με τους οποίους θα θέλατε να επικοινωνήσουμε. (Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας υποθέτει ότι το άλλο πρόσωπο έχει προηγουμένως δώσει άδεια για μια τέτοια επικοινωνία) και
 • Άλλες πληροφορίες που μπορείτε να μας παρέχετε, όπως σε έρευνες ή
 • Μέσω της λειτουργίας “Επικοινωνήστε μαζί μας” ή την εγγραφή στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους Ιστότοπούς μας

Επιπλέον, εάν είστε Συνεργάτης ή υποψήφιος για εργασία, και υποβάλετε αίτηση για θέση ή δημιουργείτε λογαριασμό για να υποβάλετε αίτηση για μια θέση, μπορούμε να συλλέξουμε τους ακόλουθους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

 • το ιστορικό απασχόλησης και εκπαίδευσης
 • γλωσσικές ικανότητες και άλλες δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία.
 • Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, εθνικό αναγνωριστικό ή άλλο δημόσιο στοιχείο ταυτότητας
 • ημερομηνία γέννησης
 • φύλο
 • πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού.
 • υπηκοότητα και άδειας εργασίας ·
 • πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη που λαμβάνεται από την εργασίας σας
 • φορολογικές πληροφορίες.
 • πληροφορίες που παρέχονται από συστάσεις και
 • τις πληροφορίες που περιέχονται στο βιογραφικό σας σημείωμα, τις πληροφορίες που παρέχετε σχετικά με τα επαγγελματικά σας ενδιαφέροντα και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσόντα σας για απασχόληση.

και

όπου απαιτείται από το νόμο και έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση από εσάς:

 • αναπηρίες και πληροφορίες σχετικές με την υγεία
 • αποτελέσματα μετρήσεων χρήσεως ναρκωτικών ουσιών, ποινικό μητρώο και άλλοι έλεγχοι.

Επιπλέον, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες που μας παρέχετε σχετικά με άλλα άτομα, όπως πληροφορίες σχετικά με επαφές σας για επικοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

 

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς (στο βαθμό που επιτρέπεται από την εγχώρια νομοθεσία):

 • παροχή λύσεων εργατικού δυναμικού και σύνδεση των ανθρώπων με την εργασία ·
 • δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικών λογαριασμών,
 • επεξεργασία πληρωμών,
 • τη διαχείριση των σχέσεων πελατών και προμηθευτών μας,
 • όταν επιτρέπεται από το νόμο και σύμφωνα με την Δήλωση Cookies και Διαφήμισης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας (στην οποία παραπέμπει η παρούσα), για την αποστολή διαφημιστικού υλικού, ειδοποιήσεων σχετικά με διαθέσιμες θέσεις και άλλες επικοινωνίες.
 • όταν επιτρέπεται από το νόμο για σκοπούς επικοινωνίας και για τη διαχείριση συμμετοχών σε ειδικές εκδηλώσεις, προωθητικές ενέργειες, προγράμματα, προς φορές, έρευνες, διαγωνισμούς και έρευνες αγοράς.
 • την απάντηση σε ερωτήσεις και απαιτήσεις υποκείμενων δεδομένων,
 • τη λειτουργία, αξιολόγηση και βελτίωση της επιχείρησής μας (συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, ενίσχυσης, ανάλυσης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας, της διαχείρισης των επικοινωνιών μας, της ανάλυσης δεδομένων και της διενέργειας λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών).
 • την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων, και
 • τη συμμόρφωση και επιβολή των εφαρμοστέων νομικών απαιτήσεων, των σχετικών προτύπων της αγοράς, των συμβατικών υποχρεώσεων και των πολιτικών μας.

Όλες οι επεξεργασίες θα διεξάγονται βάσει επαρκών νομικών βάσεων οι οποίοι ενδέχεται να εμπίπτουν σε διαφορετικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων:

 • συγκατάθεσης ή ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ·
 • της διασφάλισης ότι συμμορφωνόμαστε με νομική ή συμβατική απαίτηση ή προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης [π.χ. επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για να διασφαλίσουμε ότι πληρώνονται οι μισθοί και οι φόροι σας].
 • είναι ουσιώδους σημασίας και απαραίτητο για το νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας [π.χ. άδεια πρόσβασης Ιστότοπου σε χρήστη για την παροχή προσφερόμενων υπηρεσιών]. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα συμφέροντα και πότε μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες με αυτό τον τρόπο.

Εκτός από τις δραστηριότητες που απαριθμούνται παραπάνω, αν είστε συνεργάτης ή υποψήφιος για θέση εργασίας και υποβάλετε αίτηση για θέση ή δημιουργήσετε λογαριασμό για να υποβάλετε αίτηση για μια θέση, όπως επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, ή ζητήσετε την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Να σας προσφέρουμε ευκαιρίες απασχόλησης και εργασία.
 • παροχή υπηρεσιώνHR σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προγραμμάτων παροχών, μισθοδοσίας, διαχείρισης απόδοσης και πειθαρχικών ενεργειών.
 • παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε εσάς, όπως εκπαίδευση, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και υπηρεσίες μετάβασης σταδιοδρομίας.
 • Αξιολόγηση της καταλληλόλητάς σας ως υποψήφιου και των προσόντων σας για θέσεις εργασίας και
 • διεξαγωγή αναλύσεων δεδομένων, όπως (i) ανάλυση της βάσης δεδομένων υποψηφίων και συνεργατών μας, (ii) αξιολόγηση των ατομικών επιδόσεων και ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης των δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εργασία (iii) εντοπισμός ελλείψεων δεξιοτήτων (iv) χρήση πληροφοριών για αντιστοίχιση ατόμων με πιθανές ευκαιρίες, και (v) ανάλυση δεδομένων (τάσεις σχετικά με τις πρακτικές πρόσληψης).

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους για τους οποίους παρέχουμε συγκεκριμένη ειδοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής ή πριν από αυτήν.

 

Έννομο συμφέρον

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για ορισμένους νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς, ο οποίος περιλαμβάνει ορισμένα από τα ακόλουθα:

 • όπου η διαδικασία μας επιτρέπει να βελτιώνουμε, να τροποποιούμε, να προσαρμόζουμε ή να βελτιώνουμε με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες / τις επικοινωνίες μας προς όφελος των πελατών, των υποψηφίων και των συνεργατών μας.
 • τον εντοπισμό και την πρόληψη της απάτης.
 • τη βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου και των πληροφοριακών μας συστημάτων.
 • την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους Ιστοτόπους μας.
 • για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • για την επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου, η οποία πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρει.
 • για να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα προωθητικών ενεργειών και διαφήμισης

Κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς, θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματά σας με μεγάλη προσοχή και θα τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή και, αν το επιθυμείτε, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα στοιχεία επικοινωνίας «Πώς να επικοινωνήστε μαζί μας». Λάβετε υπόψη ότι αν ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, ενδέχεται να επηρεαστεί η ικανότητά μας να παρέχουμε υπηρεσίες προς όφελός σας.

 

Πώς επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, ακόμα και με αυτοματοποιημένα μέσα, για τους σκοπούς που ορίζονται παραπάνω και για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συμμορφώνεται με την εσωτερική μας πολιτική διακράτησης δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο.

Διατηρούμε διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, εφαρμόζουμε τα ακόλουθα μέτρα ασφάλειας:

 • Κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη μεταφορά.
 • Ισχυρό έλεγχο ταυτότητας χρήστη.
 • Ενισχυμένη υποδομή δικτύου.
 • Εφαρμογές παρακολούθησης δικτύου.

 

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τις πληροφορίες  που συλλέγουμε

Αποθηκεύουμε στα συστήματά μας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε κατά τρόπο που να επιτρέπει την ταυτοποίηση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το αναγκαίο, υπό το πρίσμα των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν τα δεδομένα ή για τα οποία τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία.

Καθορίζουμε αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λαμβάνοντας υπόψη:

 • Την ανάγκη αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται προκειμένου να προσφέρουμε υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί με τον χρήστη.
 • Προκειμένου να διασφαλιστεί ένα νόμιμο συμφέρον του Υπεύθυνου Επεξεργασίας όπως περιγράφεται στους σκοπούς.
 • Την ύπαρξη συγκεκριμένων νομικών υποχρεώσεων που καθιστούν αναγκαία την επεξεργασία και τη σχετική αποθήκευση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ειδικά ως προς την εγγραφή σε λίστα παραληπτών ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι να διαγραφείτε από τη σχετική λίστα μέσω του ειδικού συνδέσμου που θα βρίσκεται σε κάθε επικοινωνία με σας ή με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα πολιτική στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήστε μαζί μας».

 

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε

Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, πλην περιπτώσεων που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή σε ξεχωριστές ειδοποιήσεις που παρέχονται σε σχέση με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Μπορούμε να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα με προμηθευτές που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας. Δεν εξουσιοδοτούμε αυτούς τους προμηθευτές να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (i) με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις μας. (ii) εάν είστε υποψήφιος για εργασία, με πελάτες που μπορεί να έχουν διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης ή να ενδιαφέρονται να απασχολήσουν τους υποψηφίους για εργασία και (iii) με τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, όπως συμβούλους απασχόλησης και υπεργολάβους, για την εύρεση εργασίας.

Επιπλέον, μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν (i) εάν μας ζητηθεί σύμφωνα με νομική διάταξη ή νομική διαδικασία. (ii) στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους με βάση μια νόμιμη αίτηση γνωστοποίησης και (iii) όταν πιστεύουμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την πρόληψη σωματικής βλάβης ή οικονομικής απώλειας ή σε σχέση με έρευνα ύποπτης ή πραγματικής δόλιας ή παράνομης δραστηριότητας. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που έχουμε για εσάς σε περίπτωση που πουλήσουμε ή μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας ή περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή εκκαθάρισης).

 

Μεταφορές Δεδομένων

Μπορούμε επίσης να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς σε χώρες εκτός της χώρας στην οποία συλλέχθηκαν αρχικά οι πληροφορίες. Οι χώρες αυτές ενδέχεται να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία παρείχατε αρχικά τα προσωπικά σας δεδομένα. Όταν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, θα προστατεύσουμε τα δεδομένα αυτά όπως περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και αυτές οι μεταφορές θα είναι σύμφωνες με τον ισχύοντα νόμο.

Οι χώρες στις οποίες μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς μπορεί να είναι:

 • Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όταν μεταφέρουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μεταφορά γίνεται με βάση:

 • απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ·
 • ελλείψει απόφασης επάρκειας άλλοι νομικά αποδεκτοί λόγοι α) νομικά δεσμευτικό και εκτελεστό έγγραφο μεταξύ δημόσιων αρχών ή φορέων β) δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (γ) τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων (που προηγουμένως ονομάζονταν «Πρότυπες Ρήτρες») που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ.λπ.

 

Τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ασκεί, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 του ΓΚΠΔ, τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, τα οποία αφορούν, προκειμένου να επαληθεύσει ότι τα προσωπικά του δεδομένα έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σύμφωνα με το νόμο.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων που διατηρούνται γι ‘αυτόν, προκειμένου να προστατευθεί η ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και να προσαρμοστεί στην επεξεργασία δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να διαγράψει πληροφορίες σχετικά με αυτόν και να μην επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα αυτά.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων του.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη φορητότητα των δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να παραλάβει τα αρχικά παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα με δομημένη και συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή ή ότι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων σε έναν άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα αντικρούσεως: Το υποκείμενο των δεδομένων που παρέχει σε έναν Υπεύθυνο Επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί οποτεδήποτε στην επεξεργασία δεδομένων για διάφορους λόγους όπως αυτοί ορίζονται στο ΓΚΠΔ χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του.
 • Δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων: Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, εάν ο εν λόγω χαρακτηρισμός παράγει έννομες συνέπειες για το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή παρόμοια τον επηρεάζει.
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή: Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής του, του τόπου εργασίας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης εάν το υποκείμενο των δεδομένων θεωρεί ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν παραβιάζει το ΓΚΠΔ.

Κάθε φορά που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, όπως στο άρθρο 7 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στην ενότητα Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

Ενημερώσεις της Δήλωσης Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου (συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσθηκών) μπορεί να ενημερώνεται περιοδικά για να αντικατοπτρίζει αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου και στις νόμιμες ενημερώσεις. Για σημαντικές αλλαγές, θα σας ειδοποιήσουμε δημοσιεύοντας μια εμφανή ειδοποίηση στους Ιστότοπούς μας, αναφέροντας στην κορυφή κάθε ειδοποίησης την πιο πρόσφατη ενημέρωση.